Privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Daar heeft u vast al iets over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons  Privacy Statement aangepast.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Uw naam, adres, woonplaats, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres zijn enkele voorbeelden van persoonsgegevens. In artikel 4 van de AVG vindt u meer informatie over de definitie persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden bij Hoekman Bewindvoering B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Bepaalde persoonsgegevens worden als ‘bijzonder persoonsgegeven’ aangemerkt. Bijvoorbeeld gegevens over uw etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens en gegevens over uw gezondheid.

Gegevensverwerking
Gegevensverwerking is het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden en elke andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Hoekman Bewindvoering B.V.

Helaas kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Hoekman Bewindvoering B.V. is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder en/of mentor. Om onze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:
– Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
– Gegevens over uw gezinssituatie
– Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
– Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Hoekman Bewindvoering B.V. zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:
– Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
– Informatie over uw geloofsovertuiging
– Andere bijzondere gegevens die voor Hoekman Bewindvoering B.V. van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Hoekman Bewindvoering B.V. uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Hoekman Bewindvoering B.V. wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen. Hoekman Bewindvoering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De e-mails die vanuit Hoekman Bewindvoering B.V. worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via OnView, zijn extra beveiligd.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met info@dommelift.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@dommelift.nl. Hoekman Bewindvoering B.V. zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.